Praktyki i staże

Praktyki – najważniejsze informacje w skrócie

1/ Uzgodnienie miejsca, terminu i programu praktyki z Podmiotem Gospodarczym i Opiekunem Grupy,

2/ Przygotowanie Oświadczenia, w przypadku realizacji praktyk w czasie trwania zajęć dydaktycznych,

3/ Podpisanie w Dzienniku Praktyk programu praktyki przez Opiekuna Grupy,

4/ Podpisanie Porozumienia w kolejności przez Praktykanta, Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego (poświadczenie Podmiotu Gospodarczego ma zawierać pieczątkę Podmiotu z numerem NIP i REGON, a także imienną pieczątkę osoby podpisującej Porozumienie) przed rozpoczęciem praktyki,

5/ Odbycie praktyki w ustalonym terminie,

6/ Uzyskanie pisemnego potwierdzenia odbycia praktyki w Dzienniku Praktyk od przedstawiciela Podmiotu Gospodarczego,

7/ Uzyskanie zaliczenia praktyki u Opiekuna Grupy na podstawie dostarczonego Porozumienia i Dziennika Praktyk.

 

Regulamin realizacji praktyk programowych

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej

§1

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1/ Praktyka programowa – wymagana programem studiów forma rozwoju i sprawdzenia umiejętności praktycznych studenta w miejscu pracy.

2/ Praktyka indywidualna – jest to praktyka programowa realizowana przez jednego studenta.

3/ Praktykant – studentka lub student odbywający praktykę.

4/ Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przyjmujący studentkę lub studenta na praktykę programową.

5/ Opiekun Praktyk – pracownik akademicki koordynujący realizację praktyk na danym kierunku studiów.

6/ Opiekun Grupy – pracownik akademicki sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk w danej grupie dziekańskiej.

7/ Porozumienie trójstronne – podpisywane przez: Pełnomocnika Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki ds. Praktyk Programowych, Przedsiębiorcę i Praktykanta – jest umową określającą wzajemne zobowiązania i prawa stron związane z odbywaniem praktyki.

§2

1/ Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK realizację praktyk studenckich nadzoruje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki ds. Praktyk Programowych.

2/ Opiekunowie Praktyk koordynują działania związane z realizacją studenckich praktyk na poszczególnych kierunkach studiów

3/ Opiekę merytoryczną nad poszczególnymi grupami dziekańskimi, w zakresie realizacji praktyk, sprawują Opiekunowie Grup.

§3

1/ Podstawową formą praktyki studenckiej jest praktyka indywidualna.

2/ Za praktykę uważa się również staż oraz zatrudnienie studentki/studenta na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.

3/ Za praktykę uważa się również praktykę lub zatrudnienie poza granicami kraju, jeżeli zakres merytoryczny, charakter i czas trwania praktyki lub wykonywanej pracy jest zgodny z profilem praktyki dla studiowanego kierunku i specjalności.

4/ Praktykant biorący udział w międzynarodowym zintegrowanym programie kształcenia, może uzyskać zaliczenie praktyki programowej jeżeli w ramach wyjazdu zrealizowane zostały efekty kształcenia określone dla praktyki na danym kierunku studiów.

5/ Dla Praktykanta, który nie ma możliwości samodzielnej organizacji praktyki, Opiekun Grupy organizuje praktykę w Uczelni lub we wskazanym przez nią zakładzie pracy.

§4

1/ Czas trwania praktyki programowej jest podawany w tygodniach, gdzie tydzień obejmuje pięć dni roboczych po osiem godzin zegarowych.

2/ Czas trwania praktyki programowej dla poszczególnych stopni studiów i kierunków jest określony w zatwierdzonym przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki programie studiów.

§5

1/ Okres odbywania praktyk studenckich określa zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego.

2/ W przypadkach merytorycznie uzasadnionych, za zgodą Opiekuna Grupy wyrażonej na podstawie podpisanego przez studenta Oświadczenia, możliwe jest odbywanie praktyki w czasie trwania zajęć dydaktycznych. Warunkiem udzielenia zgody na odbywanie praktyki w trakcie trwania zajęć dydaktycznych jest spełnienie następujących warunków:

a/ braku kolizji praktyki z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi potwierdzone oświadczeniem studentki/studenta,

b/ braku możliwości ustalenia innego terminu praktyki, potwierdzonego przez Przedsiębiorcę

c/ związania praktyki ze studiowanym kierunkiem.

3/ Oświadczenie po podpisaniu przez Praktykanta i Opiekuna Grupy, pozostaje u Opiekuna Grupy.

§6

1/ Uczelnia nie ponosi Żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk.

2/ W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Dziekan.

§7

1/ Uczelnia nie ma obowiązku i nie ubezpiecza Praktykantów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

2/ Praktykant jest zobowiązany do samodzielnego ubezpieczenia się od NNW i dostarczenia kserokopii polisy Opiekunowi Grupy przed zatwierdzeniem programu praktyki.

3/ W przypadku praktyk wymagających innych rodzajów ubezpieczeń, Praktykanci są zobowiązani do samodzielnego ubezpieczenia się zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Przedsiębiorcę.

§8

1/ Przed przystąpieniem do odbywania praktyki Praktykant jest zobowiązany do wstępnego uzgodnienia z Przedsiębiorcą: miejsca, terminu i programu praktyki zgodnie z ramowym programem praktyk dla studiowanego kierunku i specjalności.

2/ Opiekun Grupy wraz z Praktykantem, przed rozpoczęciem praktyki, uzgadnia i akceptuje program praktyki w dzienniku praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia trójstronnego.

3/ Warunkiem podpisania uzgodnionego programu praktyk przez Opiekuna Grupy jest uprzednie przekazaniu przez Praktykanta kserokopii polisy ubezpieczeniowej.

4/ Porozumienie trójstronne jest podpisywane przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK ds. Praktyk Programowych, Praktykanta oraz Przedsiębiorcę.

5/ Porozumienie powinno być podpisane nie później, niż jeden dzień przed rozpoczęciem praktyki.

6/ Przebieg realizowanej praktyki oraz potwierdzenie jej odbycia jest wpisywane w dzienniku praktyk.

§9

1/ Nad właściwą realizacją programu praktyki sprawuje nadzór wyznaczony przez Przedsiębiorcę pracownik.

2/ Opiekun Grupy może dokonać kontroli przebiegu praktyki.

§10

Praktykant jest zobowiązany do:

1/ przestrzegania regulaminu realizacji praktyk.

2/ przestrzegania wewnętrznych regulaminów i przepisów określonych przez Przedsiębiorcę.

3/ dokładnego wykonywania zadań powierzonych przez pracownika Przedsiębiorcy, sprawującego nadzór nad realizacją praktyki.

4/ informowania Opiekuna Grupy lub Opiekuna Praktyk o wszelkich trudnościach związanych z realizacją praktyki,

5/ poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie realizacji praktyki wynikające z umyślnego działania na szkodę Podmiotu Gospodarczego.

 

Druk porozumienia w sprawie praktyki indywidualnej

Oświadczenie w przypadku praktyk realizowanych w czasie zajęć dydaktycznych

Dziennik praktyki programowej

 

Opiekun praktyk

dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel tel.: 34-92

 

Lista przykładowych podmiotów gospodarczych, w których studenci realizowali praktyki

Akces Automatyka 41-218 Sosnowiec ul. Gacka 38

P.P.U.H. “Remel” S.C. 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29

Astat S. J. Piotr Waśniowski 32-709 Drwinia Drwinia 178

Kuźnia Sułkowice S.A. 32-440 Sułkowice ul. 1 Maja 70

ZPSO Rosa 43-109 Tychy ul. Strefowa 1

ES System K Sp. z o.o. 32-340 Wolbrom ul. Wrzosowa 10

AIR-TECH-BUD Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Partyzantów 26

KU-MAX Maksymilian Mroczkowski 33-100 Tarnów       ul. Fredry 16/3

Steinhof Sp. z o.o. Sp. K.       33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 27A

Groń-Kam Augustyn Groński 33-389 Jazowsko      Brzyna 271

P.P.H.U. Gustaw Obróbka Skrawaniem Mirosław Krzemy 32-600 Oswięcim       ul. B. Prusa 5A

Plastwag S.A. 39-300 Mielec u. Inwestorów 6

Grupa Kęty S.A. 32-650        Kęty ul. Tadeusza Kościuszki 111

Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze “Wostal” Sp. z o.o. 32-340 Wolbrom ul. 1 Maja 29-37

“Metchem” Sp z o.o. 34-100 Wadowice ul. Konstytucji 3 Maja 10

Socar Sp.z o.o. 42-311 Żarki Letnisko ul. Koziegłowska 9

Inter-Bis Biuro Inżynierii Środowiska 31-357 Kraków ul. J. Conrada 63

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. 32-600 Oświęcim ul. Chemików 1

ABC Colorex Sp. z o.o. 31-766 Kraków       ul.Łucznowicka 30

SSG Engineering S.C. 40-816 Katowice ul. Bocheńska 92

Sierosławski Group 39-300 Mielec ul. Inwestorów 7

ATB Tamel 33-100 Tarnów ul. Elektryczna 6

Valeo Autosystem Sp. z o.o. System chłodzenia silnika 32-050 Skawina ul. Przemysłowa 3

TRW Steering system Poland Sp z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice Słowackiego 33

Can-Pak Metal Closures Sp z o.o. 33-170 Tarnów ul. Kochanowskiego 28B

Spółdzielnia AS-PROD 38-100 Strzyżów 1 Maja 3

Alpha Technology Sp. z o.o. 30-149 Kraków ul. Balicka 182

Zakład Metalurgiczny “WSK Rzeszów” Sp. z o.o. 35-078 Rzeszów Hetmańska 120

P.H.U. Danrob 28-500 Kazimierza Wielka ul. Przemysłowa 8

Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe MEGA-REM Sp zo.o. 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1

Fenix Metals Sp. z o.o. 39-442 Chmielów ul. Strefowa 13

KM Okno S.C. 39-215 Czarna ul. Borowa 171

Tele-Fonika Kabel S.A. 32-400 Myślenice Cegielskiego 1

O-I Produkcja Polska S.A. 37-500 Jarosław Morawska 1

Stalprodukt Wamech Sp z o.o. 32-700 Bochania Wygoda 69

Zakłady Kablowe Bitner Sp. J. 30-009 Trzyciąż k/Kraków Friedleina 3/3

FHU Polimer Grzegorz Grzesik 31-752 Kraków Ujastek 5b

PPU Polspecjal Sp. z o.o. 30-202 Kraków Królowej Jadwigi 9

Monit SHM Sp. z o.o. 31-476 Kraków Lublańska 34

Nafto Sp. z o.o. 31-983 Kraków Igołomska 30

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. 28-340 Sędziszów Przemysłowa 9

Hoerbiger Automotive Sp. z o.o. 59-700 Bolesławiec Modłowa 10

AKSA S.C. 32-447 Siepraw Siepraw 1283

Arcelor Mittal Poland S.A. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92

Arcelor Mittal S.A. 30-969 Kraków Ul. Ujastek 1

ARENA COMET SCS 32-050 Kraków Al. 3 Maja 9

Boloil S.A 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 37

BWI Poland Technologiess Sp. z o.o. 30-399 Kraków ul. Podgórki Tynieckie 2

Delphi Poland S.A. 30-399 Kraków Ul. Podgórki Tynieckie 2

DERYT Sp. j. 31-521 Kraków Ul. Grochowska 6/1

Gumopolis Sp. z o.o. 32-300 Olkusz ul. Rzemieślnicza 26

GUMPLAST Podhale Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29

Huta Stali Jakościowych 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego 1

INMED Sp. z o. o. 30-048 Kraków Ul. Czapioskiego 3

Instytut Odlewnictwa 30-418 Kraków ul. Zakopiaoska 73

Instytut Tele- i Radiotechniczny 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 30-011 Kraków ul. Wrocławska 37A

KREISLER POLSKA Sp. z o.o. 30-741 Kraków Ul. Nad Drwiną 10

KRUSZGEO S. A. 35-211 Rzeszów Ul. Mikołaja Reja 16

KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o. 31-231 Kraków ul Bociana 22 A

Kuźnia “GLINIK” Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul. Michalusa 1

MELEX Sp. j. 39-300 Mielec Ul. Wojska Polskiego 3

Mostostal Kraków S.A. 31-752 Kraków Ul. Mrozowa 5

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 30-969 Kraków al. Jana Pawła II 39

PIXEL-ART Piotr Bulicz 32-065 Krzeszowice Plac F. Kulczyckiego 2

PPHU EKIW Sp. z o.o. 39-230 Brzostek ul. Szkotnia 16

PROWINEX Sp. z o. o. 30-715 Kraków Ul. Saska 4

SGL Carbon 33-300 Nowy Sącz Ul. Węgierska 118

Specus S.C. 32-300 Olkusz Ul. Żurada III/ 112a

Trailis Zasław TSS Sp. z o.o. Sp. K. 34-120 Andrychów ul. Krakowska 140

TREKO LASER Spółka z o.o. 32-050 Skawina ul. Piłsudskiego 23

Trenkwalder Benefit Sp. z o.o. 30-209 Kraków Ul. Królowej Jadwigi 60

Valeo Lighting Systems 32-500 Chrzanów ul. Europejska 50

Witmet Sp z o. o. 32-650 Kęty Ul. Kanada 124

WKS Ostrowiec 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Ul. Gulioskiego 30

WSK Kraków Sp. z o. o. 30-011 Kraków ul. Wrocławska 53

WSK Narzędziownia Kraków 30-011 Kraków ul. Wrocławska 53

Zakład Mechaniczny “SIARKOPOL” sp. z o.o. 39-402 Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50

ZEW Nidzica S.A. 34-441 Niedzica ul. Widokowa 1

Ostatnia aktualizacja 06/02/2019


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: