Kierunki i specjalności

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa realizowane są na 3 stopniach i wielu specjalnościach z którymi można zapoznać się poniżej

Studia inżynierskie realizowane są na trzech specjalnościach

Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa mają zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę o materiałach inżynierskich, popartą znajomością zagadnień konstrukcyjnych i technologicznych, oraz metodach sterowania jakością materiałów konstrukcyjnych, jak również podstawach ekonomii ich wytwarzania. Po ukończeniu studiów Absolwenci mogą znaleźć pracę w charakterze technologów oraz koordynatorów prac zespołowych związanych projektowaniem i doborem materiałów konstrukcyjnych, nadzorem przebiegu złożonych procesów technologicznych, a także konsultantów materiałowych przy projektowaniu złożonych maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyce w kompleksowych warunkach eksploatacji. Ponadto Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań materiałowych w laboratoriach przemysłowych oraz naukowo-badawczych oraz do wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego i aparatury do badania struktury i własności materiałów inżynierskich.

Materiały Konstrukcyjne i Kompozyty

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne obejmujące:
– dobór i przygotowanie materiałów do produkcji wyrobów z szeroko pojętej grupy metali, tworzyw polimerowych i ceramicznych,
– materiałoznawstwo i procesy technologiczne z zakresu obróbki cieplnej, spajania, obróbki plastycznej, obróbki ubytkowej i przyrostowej, przetwórstwa tworzyw polimerowych, ceramiki i kompozytów
– nadzór technologiczny nad produkcją wyrobów, ocenę jakości półproduktów i wyrobów gotowych.

Technologie druku 3D

Absolwenci tej specjalności potrafią w szczególności:
– dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów w zakresie technik przyrostowych najczęściej stosowanymi metodami, z uwzględnieniem ekonomicznych i materiałowych wymagań.
– korzystać z narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla technik przyrostowych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę oraz narzędzia.
– dobierać i stosować komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i testowania materiałów oraz wyrobów.

 

Technologie i materiały przyjazne środowisku

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się:
– projektowaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem a także zastosowaniem nowoczesnych materiałów z uwzględnieniem założeń polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
– zagospodarowaniem surowców poprocesowych z procesów termicznych i odpadów powydobywczych, wytwarzaniem geopolimerów itp.
– technicznym wykorzystaniem różnorodnych nowych materiałów, z surowców odnawialnych i materiałów biodegradowalnych oraz biokompozytów konstrukcyjnych
– recyklingiem tworzyw sztucznych i innych materiałów

 

 

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa mają zapewnić wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji materiałów inżynierskich. Uzyskują oni wiedzę w zakresie technologii materiałowych procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie: projektowanie, wytwarzanie i dobór materiałów inżynierskich. Absolwenci powinni także posiadać wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Po ukończeniu studiów Absolwenci są przygotowani do: twórczej działalności w zakresie projektowania i wytwarzania materiałów inżynierskich, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi, samodzielnego prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych, zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji w zakresie technologii materiałowych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci studiów powinni opanować umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.

 

Na drugim stopniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa prowadzone jest kształcenie w zakresie specjalności:

 

Inżynieria Spajania

Studia drugiego stopnia winny zapewnić zaawansowaną wiedzę z zakresu technologii spajania materiałów metalowych i niemetalowych, procesów pokrewnych oraz regeneracji metodami spawalniczymi. Absolwenci posiadają umiejętność właściwego doboru materiałów na konstrukcje spawane, zgrzewane, lutowane i klejone z uwzględnieniem wymogów stawianych przez normy oraz przepisy międzynarodowych i krajowych instytucji nadzorujących. Znają metody komputerowego wspomagania procesów technologicznych, projektowania, wytwarzania i kontroli jakości konstrukcji spawanych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do: kierowania procesami produkcyjnymi w zakładach przemysłu maszynowego, kierowania zespołami zajmującymi się procesami technologicznymi i badawczymi, prowadzenia działalności naukowo-badawczej z zakres technologii spajania projektowania i wytwarzania konstrukcji spawanych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, działalności badawczej i dydaktycznej w placówkach naukowych i edukacyjnych.

Absolwenci znajdują pracę w:

  • ośrodkach projektowo-badawczych,
  • instytucjach naukowo-badawczych,
  • jednostkach edukacyjnych,
  • zakładach przemysłu maszynowego
  • instytucjach i urzędach zajmujących się badaniami i odbiorami konstrukcji urządzeń technicznych,
  • doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko pojętego spajalnictwa.

Materiały Konstrukcyjne i Kompozyty

Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu nauki o materiałach metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, zaawansowanych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów Absolwenci specjalności Materiały Konstrukcyjne są inżynierami działającymi na styku kilku tradycyjnych specjalności w zakresie konstrukcyjnotechnologicznym. Takie przygotowanie zawodowe umożliwia podjęcie pracy w różnych gałęziach nowoczesnej techniki. Absolwenci znajdują zatrudnienie w:

  • zakładach produkujących specjalistyczne półprodukty i wyroby z materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów jako technolodzy i konstruktorzy,
  • biurach projektowych i jednostkach badawczych związanych ze wszystkimi obszarach przemysłu,
  • ośrodkach i instytutach badawczych jako pracownicy naukowi i konstruktorzy oprzyrządowania technologicznego i nowych wyrobów, na wyższych uczelniach jako pracownicy naukowo-dydaktyczni,
  • ośrodkach doradztwa technicznego jako rzeczoznawcy w laboratoriach kontrolnych oraz zespołach analizy jakości.

 

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: