Dyplom

Szczegółowy regulamin egzaminu dyplomowego
dla kierunku Inżynieria Materiałowa w roku akademickim 2019/20
na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki (w oparciu o WM) Politechniki Krakowskiej

 

W celu ujednolicenia standardów egzaminu dyplomowego na różnych kierunkach oraz rodzajach studiów prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej ustala się podane niżej zasady;

 1. Egzamin dyplomowy organizuje jednostka dyplomująca zgodnie z Regulaminem studiów na Politechnice Krakowskiej.
 2. Termin egzaminu dyplomowego oraz przewodniczącego wyznacza dziekan, na wniosek kierującego jednostką organizacyjną Wydziału, na której prowadzona jest dana specjalność, z miesięcznym wyprzedzeniem. Ustalony termin jest  podawany do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń jednostki dyplomującej.
 3. Skład osobowy komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczącego proponuje kierujący jednostką organizacyjną, w której prowadzona jest specjalność, w porozumieniu z kierownikiem specjalności.
 4. Za przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący. Za dokumentację egzaminu odpowiada zastępca ds. dydaktycznych kierującego jednostką, w której organizowany jest egzamin, a w jednostkach w których brak takiego stanowiska – kierownik jednostki.
 5. W jednym terminie przed jedną komisją egzamin dyplomowy może zdawać 8 studentów.
 6. Jednostki organizacyjne Wydziału przyjmują od studentów komplet wymaganych dokumentów nie później niż 9 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu, niezwłocznie przekazują dziekanowi pisemny wniosek z proponowanym składem komisji, a bezpośrednio po uzyskaniu zgody dziekana informują o egzaminie (podając datę, miejsce, godzinę rozpoczęcia wraz z listą osób dopuszczonych do egzaminu) na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń jednostki.
 7. Przekazanie do dziekanatu pełnej dokumentacji wszystkich przystępujących do egzaminu studentów musi nastąpić nie później niż do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 8. Zakres i warunki przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym powinny być takie same jak w przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku polskim.

Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Dokumenty wymagane od studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej.
 2. Zdjęcia do dyplomu 4 szt (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe.
 3. Ksero dowodu osobistego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Instytut Dyplomujący.
 4. Dowód wpłaty za druk dyplomu 60 zł.
 5. Student, który życzy sobie jeden egzemplarz odpisu dyplomu w języku obcym wypełnia odpowiednie miejsce na podaniu, dokonuje opłaty 40 zł  + 1 zdjęcie (takie samo jak w punkcie 2, o wym. 4,5 x 6,5). Student może otrzymać odpisy dyplomu w jednym wybranym przez siebie języku obcym (angielski, niemiecki , francuski, hiszpański rosyjski).
 6. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
 7. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego po skreśleniu składa podanie o jednokrotne wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
 8. Instytut składa w dziekanacie komplet dokumentów + skład komisji egzaminacyjnej + załączniki najpóźniej do godz. 10.00 – 7 dni roboczych  przed terminem egzaminu dyplomowego.
 9. Studenci skreśleni z listy studentów w związku z niezłożeniem pracy dyplomowej zobowiązani są (po zatwierdzeniu pracy przez promotora) zgłosić do instytutu dyplomującego chęć wprowadzenia pracy do systemu ASAP. Jednostki dyplomujące przekazują listę takich studentów do dziekanatu najpóźniej 20 dni przed obroną.
 10. Załączniki:

1. Strona tytułowa.
2. Druga strona pracy.
3. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wraz z adnotacją biblioteki o braku zobowiązań.
4. Opinia promotora.
5. Recenzja pracy dyplomowej.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
8. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony – wydruk z systemu antyplagiatu w  wirtualnym dziekanacie
9. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania)
10. Rozgraniczenie zakresu merytorycznego do prac współautorskich.
11. Podanie do Dziekana o wznowienie studiów (w przypadku skreślenia z listy studentów)
12. Kwestionariusz cudzoziemca – absolwenta studiów w Polsce.
13. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem dotyczącym zapoznania się z Regulaminem antypalgiatowym oraz Procedurą weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w systemie ASAP na PK
14. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

 

*załączniki 1 i 2 umieszczane są w pracy. Przy złożeniu pracy dyplomowej do Instytutu niezbędne jest wypełnienie załączników od 1 do 8 (załączniki 7 i 8 drukowane są z systemu antyplagiat). Załącznik nr 9 wypełniany jest przez studenta, który posiada osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne.

 

Ostatnia aktualizacja 08/09/2020


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: