Oferta badań laboratoryjnych

Oferta badań laboratoryjnych

Kontakt: dr inż Krzysztof Miernik lub Sekretariat

Podstawowe badania fizyczne:

 • Pomiar gęstości metodą hydrostatyczną i piknometryczną. Pomiar porowatości
 • Oznaczenie zawartości wilgoci i pomiar chłonności wody

Badanie właściwości mechanicznych metali, tworzyw sztucznych, ceramiki, kompozytów:

 • Statyczna próba rozciągania
 • Statyczna próba trójpunktowego zginania
 • Statyczna próba ściskania
 • Próba udarności metodą Charpy’ego oraz Izoda z karbem i bez karbu
 • Pomiar twardości metodami: Brinella, Rockwella, Vickersa, Shore’a typu A i D. Pomiar mikrotwardości
 • Badanie odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia – KIC
 • Ocena właściwości lepko-sprężystych i wyznaczenie pętli histerezy mechanicznej. Statyczne próby mechaniczne przy obciążeniach zmiennych w czasie.
 • Badanie odporności na rozłupywanie
 • Badania odporności na ścieranie betonów (tarcza Boehmego)
 • Badanie odporności na odrywanie (metodą siatki nacięć oraz pull-off)
 • Próba rozdzierania. Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie.
 • Próby mechaniczne złącz klejonych. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu połączeń na zakładkę. Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie połączeń materiału giętkiego z giętkim
 • Badania mechaniczne złącz
 • Small Punch Test (SPT)

Obserwacje mikroskopowe i mikroanaliza:

 • Badania struktury materiałów inżynierskich oraz powłok przy użyciu mikroskopii świetlnej i elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM),
 • Badania fraktograficzne przełomów
 • Analiza składu chemicznego w mikroobszarach z wykorzystaniem spektrometru z dyspersją energii (EDS)
 • Ilościowa ocena mikrostruktury z wykorzystaniem technik komputerowej analizy obrazu

Badania spektrometryczne:

 • Badania składu chemicznego spektroskopem iskrowym stopów żelaza (stale konstrukcyjne, narzędziowe nierdzewne), aluminium (siluminy, znale, durale) i miedzi (brąz, mosiądz)

Analiza termiczna

 • Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności termicznej  (TMA, DIL)
 • Wyznaczanie temperatury zeszklenia (TM, DIL)
 • Wyznaczanie przemian fazowych kalorymetrycznie (DSC, DTA)
 • Wyznaczanie temperatury degradacji (DSC, DTA, TG)

Badania wpływu czynników środowiskowych na właściwości użytkowe materiałów:

 • Autoklawizacja: prowadzenie przyspieszonych badań starzeniowych wraz z analizą ich wpływu na właściwości materiałów; sterylizacja; wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa hydrotermalna obróbka surowców mineralnych i odpadów, procesy zeolityzacji
 • Badania korozyjne metali, w cieczach krzywe Tafela –
 • Badania odporności na szoki cieplne, badania wytrzymałościowe w podwyższonych temperaturach
 • Badania ognioodporności
 • Badania odporności na erozyjne działanie ognia
 • Badania mrozoodporności
 • Ocena wpływu zwartości wody w materiale na właściwości mechaniczne
 • Ocena wpływu kompostowania i biodegradacji na właściwości mechaniczne materiałów biodegradowalnych

Badania dedykowane dla tworzyw sztucznych:

 • Oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia (MFI, MFR)
 • Oznaczenie temperatura miękniena wg Vicata
 • Oznaczenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT)
 • Określenie wagowego i objętościowego udziału napełniaczy w kompozytach polimerowych. Określenie długości, kształtu i rodzaju napełniaczy wzmacniających. Wyodrębnianie włókien z osnowy kompozytowej metodą wypalania osnowy lub rozpuszczania osnowy; oznaczenie popiołu.
 • Identyfikacja tworzyw sztucznych prostymi metodami fizycznymi

Badania materiałów sypkich, proszków metali, cementów, popiołów lotnych, dodatków do betonów, wypełniaczy i odpadów:

 • Oznaczenie gęstości nasypowej i badania sypkości proszków
 • Zgęszczalność proszków metali
 • Badania powierzchni właściwej metodą Blaine’a
 • Badania miałkości (pozostałość na sicie 0,045 mm)
 • Analiza sitowa, w tym przesiewanie na mokro, analiza laserowa
 • Określanie strat prażenia
 • Określanie początku i końca czasu wiązania (aparat Vicata)
 • Badania konsystencji zapraw i betonów

Badania warstwy wierzchniej i powłok ochronnych

 • Oznaczenie chropowatości powierzchni
 • Badanie współczynnika tarcia metodą pin on disc i pin on ball
 • Badanie odporności na uderzenia
 • Badania odporności na ścieranie farb i lakierów (aparat Tabera)
 • Badanie odporności korozyjnej warstw
 • Pomiar grubości warstw

Obróbka cieplna oraz badania obrabianych materiałów i wyrobów

 • Przeprowadzenie obróbki cieplnej przy użyciu tradycyjnych pieców
 • Obróbka w osłonie próżni, gazów ochronnych i redukujących

Badania nieniszczące:

 • Badania metodą ultradźwiękową,
 • Badania VT, PT, MT
 • Określenie zawartości wodoru dyfundującego metodą glicerynową
 • Pomiary sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta.

Badania RTG

 • Określenie ilości faz w preparacie metodą dyfrakcji rtg
 • Sprawdzenie stanu naprężeń wewnętrznych metodą rtg
 • Badanie tetragonalności martenzytu metodą rtg

Preparatka próbek do badań:

 • Wytworzenie standardowych próbek płaskich z granulatów tworzyw sztucznych termoplastycznych metodą wtrysku
 • Preparatyka zgładów metalograficznych, inkludowanie na gorąco i na zimno
 • Preparatyka materiałów nieprzewodzących do obserwacji pod mikroskopem skaningowym (napylanie złotem)
 • Cięcie termiczne, mechaniczne, cięcie wodą

 


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: