Michał Łach

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Michał
Łach
(+48-12) 628-34-54
+48 660683241

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Dyscyplina naukowa: INŻ. MATERIAŁOWA
- utylizacja odpadów i wykorzystanie ubocznych produktów spalania
- geopolimery
- synteza zeolitów
- wybrane metody badań materiałów

Wtorek: 7.30-8.30

Czwartek: 7.30-8.30

Międzynarodowe:

 1. ELAC2015/T02-0721, ”Development of ecofriendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers”, ERANET financed by FP7, wykonawca
 2. 710078-INNOWATREATRFCS-2015/RFCS-2015, „The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with use of clean technologies”, European Comission, Industrial Technologies Coal and Steel, Wykonawca
 3. Projekt E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie; nr PPI/APM/2018/1/00027; finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”; Wykonawca

Krajowe:

 1. LIDER/31/0168/L-10/18/NCBR/2019; wykonawca
 2. Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Umowa POIR.04.01.04-00-0096/18; 2019 ÷ 2021; wykonawca
 3. „Opracowanie technologii odzysku łupków przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1; NCBiR. Projekt nr POIR 01.01.01-00-0009/17-00; wykonawca
 4. ” Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego „Łęgprzem” Sp. z o.o”; POIR.02.01.00-00-0275/16-00; Ministerstwo Rozwoju i Finansów,w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; wykonawca
 5.  „Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych”, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, GEKON1/05/213240/35/2015, Wykonawca
 6.  „Opracowanie i wdrożenie ekoinnowacyjnej technologii stabilizacji odpadów poprocesowych”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1; NCBiR;01.01.01-00-0740/16, wykonawca
 7. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie, Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, 01.02.02-10-0071/16, wykonawca
 8.  „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zeolitów z materiałów antropogenicznych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego”, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 02.03.02-24-0035/16, wykonawca

 

Programy krajowe dydaktyczne

1.UDAPOKL.04.01.02-00-047/12-00, „Inżynieria materiałowa - inżynieria z przyszłością  NCBiR, kierunki zamawiane; wykonawca

2. UDAPOKL.04.01.01-00-245/11-00, „PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z Przemysłem”, wykonawca NCBiR (PO KL)

3.POKL.04.01.01-00-288/09-00, „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, POKL, wykonawca

4. POKL.04.01.02-00-048/12-00, „Mechanika i budowa maszyn -kierunek zamawiany”,

5. PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE STANDARDÓW EUROPEJSKICH; POWR.03.01.00-00-W016/18-00; wykonawca

6. KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia. PPI/KAT/2019/1/00021/DEC/01; wykonawca

 

Nagroda Rektora PK - zespołowa za osiągnięcia naukowe
Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne „Opracowanie innowacyjnych narzędzi mobilnych wspomagających proces kształcenia, w postaci zdalnie sterowanych stanowisk laboratoryjnych, oprogramowania dydaktycznego, nowatorskich materiałów dydaktycznych, w tym podręczników oraz programów studiów sformułowanych we współpracy z przemysłem i dopasowanych do potrzeb rynku pracy”

Promotor pomocniczy w przewodach doktorskich:
1. Michał Adamski: „Metody wytwarzania i właściwości geopolimerów na bazie odpadów poprocesowych i surowców naturalnych”; Uchwała Nr 86/1145/2016 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z dnia 7 grudnia 2016 roku;
2. Anna Stefańska, Badanie skłonności do wykwitów na powierzchniach materiałów geopolimerowych i opracowanie metody ich zapobiegania; Uchwała Nr 124/1164/2018 Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej z dnia 12 grudnia 2018 roku
3. Krzysztof Fornagiel, „Innowacyjne technologie kreowania
architektury i urbanistyki w oparciu o drukowane, modularne struktury mieszkaniowe ”; Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uchwała Rady Wydziału z dnia 24 kwietnia 2019;

Staże, wizyty studyjne w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
1. Institut Géopolymère 16 rue Galilée 02100 Saint-Quentin – France ; Udział w warsztatach zagranicznych Geopolymer Camp 2017, Francja; 2017-07-10 - 2017-07-12
2. The Ostfold University College, Halden; Norwegia; 2017-10-02 - 2017-10-06; Wizyta studyjna
3. Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) (11.03.2019-22.03.2019)
4. School of Civil and Environmental Engineering, UNSW Australia (16.02.2019-26.02.2019)
5. Reykiavik University, Island; Wizyta studyjna (13.06.2019 – 20.06.2019)
6. Nigde Omer Halisdemir University, Nigde, Turkey, attended the Workshops at FIBRE 5th Meeting; (24.06.2019-26.04.2019)
7. Riga Technical University, Latvia, 23-25.09.2019
7. Universidad Católica del Uruguay; Urugwaj, Montevideo, wizyta studyjna (24.11.2019-30.11.2019)

Członek Editorial Board czasopisma: SN Applied Sciences (Springer Nature), sekcja: Chemistry/Materials

Patenty:
PL 226104 „Tworzywo geopolimerowe oraz sposób wytwarzania tworzywa geopolimerowego
PL 232899 "Sposób wytwarzania zeolitów na bazie filipowickiego tufu wulkanicznego"
PL 217818 "Zastosowanie tufu wulkanicznego do umacniania spiekanych kompozytów na osnowie miedzi, spiekany kompozyt na osnowie miedzi umacniany cząstkami tufu wulkanicznego oraz sposób wytwarzania spiekanego kompozytu na osnowie miedzi umacnianego cząstkami tufu wulkanicznego"
PL.... Układ do przetwarzania odpadów wtórnych ze spalarni

Recenzent- czasopisma: Composites Part B, Materials, Applied Science (MDPI)


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: