Janusz Mikuła

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Janusz
Mikuła
Fotografia

prof. PK
Dyscyplina: inżynieria materiałowa.
Tematy prac: wytwarzanie kompozytów geopolimerowych, badania właściwości materiałów konstrukcyjnych, ocena spawalności stali.

wtorki 11.00 - 12.30

Projekty badawcze:
1. Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006. Okres realizacji 1.09.2006 – 31.05.2008 r.
2. "Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych" GEKON1. NUMER UMOWY: GEKON1/05/213240/35/2015 NCBiR + NFOŚiG (GEKON). Kierownik projektu ze strony PK. Okres realizacji 01.02.2015-31.01.2017.
3. „Nowoczesne i przyjazne środowisku kompozyty z dodatkiem włókien dla potrzeb budownictwa”. 3257/GG HORYZONT 2020/2015/0 MNiSW. Kierownik projektu. Okres realizacji 15.12.2014 - 08.09.2015.
4. „Zastępowanie materiałów rzadkich w zastosowaniach konstrukcyjnych i budowie maszyn” 3262/GG HORYZONT 2020/2015/0 MNiSW. Kierownik projektu. Okres realizacji 22.12.2014 - 08.09.2015.
5. "ECOBUS - Green line for of public transport" 3438/GG HORYZONT 2020/2015/0 MNiSW. Kierownik projektu. Okres realizacji 24.06.2015 -15.10.2015.

Projekty dydaktyczne:
1. Coordinator of the Polish part - the project: „Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process” (543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR), acronim: MMATENG, grant LIFELONG LEARNING (TEMPUS & BILATERAL COOPERATION WITH INDUSTRIALISED COUNTRIES) contract no 2013 – 5505/001-001 with Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (European Commission) 01-06-2014 -30-11-2016.
2. Project coordinator of international project co-funded by foreign non-refundable no. W45/LLP/2014, under agreement no. 3058/LLP/2014/2, grant the Ministry of Science and Higher Education, 01-06-2014 -30-11-2016.
3. Project coordinator, ‘Materials Engineering - engineering of the future’ (“Inżynieria materiałowa – inżynieria przyszłości”) project no. UDA-POKL.04.01.02-00-047/12-00, project co-financed by the European Union under the European Social Fund (Human Capital) 18-06-2012 – 31-12-2015.
4. expert and lecturer, ‘PIT Mobile postgraduate studies in collaboration with industry’ („PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem”) project no. UDA-POKL.04.01.01-00-245/11-00, an innovative project co-financed by the European Union under the European Social Fund (Human Capital) 01-11-2012 - 31-12-2015.

Członkostwo w organizacjach naukowych:
1. Rada Naukowa Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa ul. Racjonalizacji 6/8. (kadencja 2003 – 2007 i 2007 - 2011)
2. Rada Naukowa Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 44-100 GLIWICE; ul. Błogosławionego Czesława 16-18

Członkostwo w instytucjach i organach w latach 2000 – 2009:
1. Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej. 00-926 Warszawa ul Wspólna 2/4 (Przewodniczący Rady od 15 lutego 2007 r. do 15 lutego 2009 r.)
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – członek Rady (2008 r.).
3. Polski Komitet Normalizacyjny III kadencji. Członek PKN w latach 2002 – 2003.
4. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Członek Rady w latach 2000 – 2003.
5. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna - organ doradczy i opiniodawczy Zarządu Województwa Małopolskiego.
6. Krajowa Komisja Ocen Oddziaływania na Środowisko, 00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54. (1996 – 2019)
7. Komitet Sterujący ds. funduszu ISPA. Zastępca Przewodniczącego Komitetu w latach 2002 – 2003.
8. Rada Programowa Konkursu o nagrodę Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Zastępca Przewodniczącego Rady w latach 2002 – 2003.
9. Polska Grupa Zadaniowa TASK FORCE. Przewodniczący Grupy w latach 2002 – 2003.
10. Komitet Sterujący Projektu: Współpraca duńska na rzecz środowiska w Europie Wschodniej, DANCEE. J.No. M 124/031-0186. Pomoc dla Polski we wdrażaniu Dyrektywy UE dot. zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania (IPPC) – Przewodniczący Komitetu Sterującego w latach 2002 – 2003.

Nagrody i odznaczenia:
1. Order Komandorski za zasługi dla innowacyjności i wynalazczości. Bruksela 23.11.2007 r. BRUSSELS EUREKA Merites De L’Innovation.
2. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej – zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne (monografia „ Zarządzanie Środowiskowe ISO 14000”. Kraków 19 grudnia 2007.
3. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej – zespołowa w roku akademickim 2005/06 za opracowanie monografii „Gospodarka odpadami i substancjami niebezpiecznymi”. Kraków 25 września 2006.
4. Nagroda Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za „Udział w osiągnięciach resortu w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, geologii i leśnictwa – wrzesień 1997.
5. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne – zbiorowa. Warszawa, 12 październik 2015r.

Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej:
Promotor:
- Maria Hebdowska-Krupa – temat pracy doktorskiej „Wpływ tufu wulkanicznego na właściwości powłok antykorozyjnych stali”, doktorat obroniony na Wydziale Mechanicznym PK. 2013 r.
- Michał Łach – temat pracy doktorskiej „Wpływ cząstek tufu na właściwości spiekanego kompozytu o osnowie miedzi na elektrody do zgrzewania oporowego”, doktorat obroniony na Wydziale Mechanicznym PK. 2015 r.
– Sabina Żmudka – temat pracy doktorskiej „Wpływ napełniacza mineralnego tuf na właściwości kompozytów termoplastycznych”, doktorat obroniony na Wydziale Mechanicznym PK. 2019 r.
- Kinga Korniejenko – temat pracy doktorskiej „Wpływ dodatku włókien krótkich na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie geopolimerowej”, doktorat obroniony na Wydziale Mechanicznym PK. 2019 r.
- doktorantka Anna Stefańska – temat pracy doktorskiej „Badanie skłonności do wykwitów na powierzchniach materiałów geopolimerowych i opracowanie metody ich zapobiegania”, przewód doktorski otwarty na Wydziale Mechanicznym PK.

Książki i monografie:
1. Diagnosis and material issues in the 20th century architecture = Diagnostyka i zagadnienia materiałowe w XXwiecznej architekturze / ed. by Janusz Mikuła, Kinga Korniejenko ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2016. – 241 s. – (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Mechanika = Monograph / Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Mechanics). – Seria gł.: Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 537 Redaktor: Mikuła, Janusz , Korniejenko, Kinga typ: książka
2. Elektronowa mikroskopia. T. II : mikroskopia skaningowa / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2016. – 596 s. – ISBN 978-83-7242-868-4 typ: książka
3. Innovative, cost effective and eco-friendly fibre-based materials for construction industry / ed. by Janusz Mikuła, Kinga Korniejenko ; [zesp. aut.: Kinga Korniejenko, Paulina Kuźniar, Stanisław Kuciel, Michał Łach, Janusz Mikuła, Celina Tempka, Justyna Wajs et.al] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – 140 s. – ISBN 978-83-7242-836-3 Redaktor: Mikuła, Janusz , Korniejenko, Kinga typ: książka
4. Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik IWE : spawalnictwo : praca zbiorowa / pod red. Janusza Mikuły ; [zesp. aut.: Kamila Bachula, Jacek Habel, Janusz Mikuła, Wojciech Wojciechowski] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Wyd. 2., popr. i uzup.. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 2014. – 232 s. – ISBN 978-83-941370-1-4 Redaktor: Mikuła, Janusz typ: książka
5. Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji : praca zbiorowa. T. 2, Ekoinnowacje w procesie produkcyjnym / pod red. Janusza Mikuły ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2014. – 261 s. – ISBN 978-83-7242-781-6 Redaktor: Mikuła, Janusz typ: książka
6. Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku / pod red. Janusza Mikuły ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. – 287 s. – ISBN 978-83-7242-780-9 Redaktor: Mikuła, Janusz typ: książka
7. Mikroskopia elektronowa. T. 1 : mikroskopia transmisyjna / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2014. – 165 s. – ISBN 978-83-7242-770-0 typ: książka.
8. Waste management and plastic recycling [CD : dźw.] / J. Mikuła, S. Kuciel ; Read by Andy Edwins . – Cracow : Cracow University of Technology, 2013 typ: książka
9. Waste management and plastic recycling : student book for ordered specialization Materials Engineering / Janusz Mikuła, Stanisław Kuciel ; Cracow University of Technology of Tadeusz Kosciuszko. Department of Mechanical Engineering. Materials Engineering Institute. – Cracow : Cracow University of Technology, 2013. – 159 s. – ISBN 97883-7242-747-2 typ: książka
10. Gospodarka odpadami i recykling tworzyw sztucznych : podręcznik dla studentów kierunku zamawianego "Inżynieria materiałowa" / Janusz Mikuła, Stanisław Kuciel ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Inżynierii Materiałowej. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2013. – ISBN 978-83-7242-687-1 typ: książka
11. Analityczne metody oceny spawalności stali / Janusz MikułaPolitechnika Krakowska, 2001. – 207 s typ: książka
12. Zastosowanie metod analitycznych w ocenie spawalności stali / Janusz Mikuła, Leszek Wojnar. – Kraków : Fotobit, 1996. – 123, [1] s. – ISBN 83-904805-2-2 typ: książka


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: