Janusz Lisak

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Janusz
Lisak
+48126283425
Fotografia

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

środa  11,00 - 11,45

piątek 11,00 - 11,45

1. Patent PRL numer 257960 z 1987 roku: „Stal konstrukcyjna i sposób obróbki cieplnej stali konstrukcyjnej”.
2. Patent PRL numer 144442 z 1990 roku: „Stal Konstrukcyjna i sposób obróbki cieplnej stali konstrukcyjnej”,
3. Problem węzłowy 02.1 „Opanowanie produkcji wyrobów hutniczych do pracy w zakresie do – 1200C; zadanie 01-05-00 „Badania metaloznawcze oraz określenie charakterystyk materiałowych stali niklowych do pracy w niskich temperaturach”,
4. „Badanie wpływu struktury na własności stali typu 9% Ni” ; M-2/Z/87/89,
5. „Przemiany strukturalne w stalach niklowych do pracy w niskich temperaturach”; IPB-2/90, zadanie 2.2
6. „Wtrącenia niemetaliczne w stopach żelaza” – Grant prof. S. Rudnika
7. „Aktywowane spiekanie austenitycznych stali nierdzewnych” – grant prof. J. Kaziora
8. „Badania nad wpływem mieszanej fazy węglikowo-azotkowej na własności bezkobaltowego cermetu na bazie węglika tytanu” – grant prof. T. Gibasa
9. Projekt Celowy Nr 1318/C – T 08 – 7/95; „Modyfikacja istniejących i opracowanie nowych metod wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych regenerowanych w ramach utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych”
10. Praca dla SIMP „ Określenie odporności stali wysokostopowej na korozję w mieszaninie solanki i ługu”
11. Grant KBN 7TO8D 051 14 – „ Spiekanie stali wysokostopowych w obecności fazy ciekłej”
12. Grant KBN 1556/T12/99/16 – „ Wytwarzanie spiekanych elementów o odpowiednich właściwościach mechanicznych i odporności na ścieranie z przeznaczeniem na elementy środków transportu”

Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za udział w realizacji pracy "Opracowanie nowego gatunku stali niskotemperaturowej do pracy w temperaturach do -100 C".

- Badania dylatometryczne przemian fazowych w materiałach konstrukcyjnych.
- Badania wpływu różnych czynników na rozszerzalność cieplną materiałów konstrukcyjnych.
- Wyznaczanie optymalnych zakresów temperatur pracy materiałów konstrukcyjnych.
- Wpływ składu fazowego na własności materiałów konstrukcyjnych.
- Wpływ sposobu przygotowania preparatów proszkowych na otrzymywane wyniki w rentgenowskiej analizie dyfraktometrycznej.

- Obróbka cieplna jako technologia kształtowania struktury i własności materiałów konstrukcyjnych.

- Badanie własności mechanicznych.

- Struktura i własności materiałów konstrukcyjnych (metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych).

- Charakterystyka użytkowa materiałów eksploatacyjnych ( paliwa, oleje i smary).

- Dobór materiałów konstrukcyjnych do konkretnych zastosowań i optymalizacja technologii ich otrzymywania.

- Rentgenowska jakościowa analiza fazowa - identyfikacja faz występujących w preparatach metalicznych i proszkowych.
- Rentgenowska ilościowa analiza fazowa - określenie ilości faz występujących w preparacie.
- Dokładny pomiar odległości międzypłaszczyznowych sieci krystalograficznej (np. określanie tetragonalności martenzytu).
- Badanie przemian fazowych w trakcie nagrzewania i wygrzewania.
- Badanie zmian parametrów sieci krystalicznej podczas długotrwałego wygrzewania.
- Badania przemian fazowych w trakcie nagrzewania i chłodzenia materiałów w zakresie temperatur do 1500 st.C.

- Badania kinetyki przemian przechłodzonego austenitu i opracowywanie ich wyników w formie wykresów CTPc.

- Wyznaczanie współczynników rozszerzalności cieplnej materiałów w zakresie temperatur do 1500 st. C.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: