Dariusz Mierzwiński

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Dariusz
Mierzwiński
+48126283422

Dyscyplina naukowa: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Wtorek 10:30-11:30

Czwartek 9:30-10:30

Udział w projektach badawczych:

 1. Międzynarodowy projekt COPERNICUS na temat: Small Punch Test Method Assessment for the Determination of the Residual Creep Life of Service Exposed Components; 1994 ÷ 1997
 2. Projekt badawczym zamawianym przez KBN 12/T08/T10/99 na temat: Materiałowe i technologiczne aspekty w energetyce konwencjonalnej oraz analiza badań diagnostycznych nowej generacji stali; 1999 ÷ 2002
 3. Międzynarodowy projekt COST522 na temat: Power Generation in the 21thCentury: Ultra Efficient, Low Emission Plant; 1999 ÷ 2003
 4. Specjalny projekt nr 137/E-360/SPB/5.PR UE/DWM 624/2003-2004 na temat: Modyfikowane barwnikami organicznymi ogniwa fotowoltaiczne o podwyższonej sprawności; 2003 ÷ 2004
 5. Projekt nt.: Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych; POKL/8.2.1/I/10, Umowa nr UDA-POKL.08.02.01-12-007/10-00; 2010 ÷ 2012
 6. Projekt nt.: Bezkonkurencyjne technologie wytwarzania części maszyn z materiałów rozdrobnionych i maszyny technologiczne do ich wydajnej i bezodpadowej realizacji, Umowa UDA-POIG.01.03.02-00-056/12-00, 2013 ÷ 2014
 7. Projekt nt.: Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów technologicznych, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Umowa GEKON1/05/213240/35/2015; 2015 ÷ 2016
 8. Projekt realizowany w ramach programu międzynarodowego Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE pt.: The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies „INNOWATREAT”, umowa nr 710078, realizacja 2016 ÷ 2019
 9. Projekt nt.: Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Umowa POIR.04.01.04-00-0096/18; 2019 ÷ 2021

Inne projekty:

 1. Kierownik projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Projekt: Staż” nr umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-S067/15; realizacja 2017 ÷ 2019
 2. Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie; NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; Umowa PPI/APM/2018/1/00027; 2018 ÷ 2020

Ukończone kursy i szkolenia
1. CERTYFIKAT ASYSTENTA JAKOŚCI Nr 3805; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Członek rzeczywisty European Organization for Quality (EOQ); 2000
2. Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością Nr 383; Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Członek Rzeczywisty European Organization for Quality (EOQ); 2007
3. Szkolenie z zakresu „Metody wyceny znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych”; Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; 2008
4. Certyfikat nr 20081210/01/07; Szkolenie w ramach projektu pt. „Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska; 2008; 2009
5. Szkolenie z zakresu: „System zarządzania w laboratorium wg wymagań normy PN- EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007” Nr 15/16/09; Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP; 2009
6. Studia podyplomowe: „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej”; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski; Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW; 2010 ÷ 2011
7. Szkolenie z zakresu: „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz świadomości w zakresie współpracy nauka-biznes wśród małopolskich pracowników naukowych sposobem na wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm”; Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej; 2011
8. Szkolenie z zakresu: „Nowoczesne metody nauczania – platforma MOODLE”; Szkolenie zrealizowane w ramach projektu: „Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”; 2011
9. Szkolenie z zakresu: „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec”; Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.; 2012 ÷ 2013

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

1. Polski Komitet Normalizacyjny – Członek Komitetu Technicznego nr 262; 2009 ÷ nadal
2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – EKSPERT w ocenie wniosków do programu PO IR; 2018 ÷ 2027
3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne; 2018

Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

1. Członkostwo z wyboru w Radzie Wydziału na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej; 2008 ÷ 2012
2. Członek Sekcji Komisji Dydaktycznej ds. Programów Kształcenia na Wydziale Mechanicznym dla kierunku Informatyka, Informatyka Stosowana; 2008 ÷ 2016
3. Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji na Wydziale Mechanicznym; 2009 ÷ 2013
4. Członek Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Mechanicznym, 2010 ÷ 2014
5. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds Praktyk Studenckich, 2012 ÷ 2018
6. Członek Rektorskiej Komisji ds. Przyznawania Nagród Rektora za Utworzenie E-Kursów 2012 ÷ 2020
7. Członek Sekcji Komisji Dydaktycznej ds. Programów Kształcenia na Wydziale Mechanicznym dla kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego; 2014 ÷ 2019
8. Członek Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów; 2012 ÷ 2020
9. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Materiałowej
10. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym; 2014 ÷ 2015
11. Członkostwo z wyboru w Radzie Wydziału na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej; 2014 ÷ 2019
12. Członkostwo z wyboru w Senacie Politechniki Krakowskiej; 2016 ÷ nadal


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: