Bożena Tyliszczak

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Bożena
Tyliszczak
12 628 34 26

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Przebieg pracy naukowej:

doktor habilitowany - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2019

doktor - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2010

magister inżynier - Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych 2006

 

Studia podyplomowe:

2012 - 2013

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

studia podyplomowe

kierunek: Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań

 

2011 – 2012

Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

studia podyplomowe

kierunek: Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych

 

2007 – 2008

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

studia podyplomowe

kierunek: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

2006 – 2007

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

studia podyplomowe

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

kierunek: Biomateriały - materiały dla medycyny

 

Konsultacje

Środa 13.00 - 14.00

D 205B

 

Opiekun Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych

Projekty:

 1. LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 pt. „Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych”, 2013-2017, kierownik projektu.
 2. 0489/IP3/2015/73 Iuventus Plus pt. „Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli”, 2015-2017, kierownik projektu.
 3. Ventures 2008-1/8 „Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno-nieorganiczne o kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnej”, 2008-2010, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, kierownik projektu.
 4. 04.04.00-00-16D7/18 TEAM-NET „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego 2019 - 2022, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 5. COST ACTION CA18113 - Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms 2019-2023
 6. APVV-17-0373 “Design of new small molecules and bioactive nanoparticules for the therapy of inflammatory and degenerative diseases of bones and knuckles” 2018 – 2022 Slovak Research and Development Agency
 7. APVV-17-0318 “Application possibilities of new orthogonal miniaturized and microseparation analytical systems for fast monitoring of biological, environmental and forensic samples” 2018 – 2022, Slovak Research and Development Agency
 8. LO1305 „Development of Centre of Advanced Technologies and Materials" 2014‐ 2019 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (National Sustainability Program (NPU) I
 9. UMO-2016/21/D/ST8/01697 pt. „Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego”, 2017–2020
 10. LIDER /037/481/L-5/13/NCBR/2014 pt. „Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia”, 2013-2018,
 11. UDA-POKL.04.01.02-00-052/12-00 pt. „Technolog chemiczny – inżynier przyszłości”, 2012-2015,
 12. 0628/IP2/2013/72 Iuventus Plus pt. „Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów”, 2013-2015,
 13. 0280/B/H03/2011/40 pt. „Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra”, 2011-2014,

 

Jest autorem/współautorem ponad 200 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym ponad 40 indeksowanych w JCR), ponad 30 rozdziałów w monografiach, H-index 10 (Scopus), Liczba cytowań bez autocytowań ponad 200 (Scopus), 6 przyznanych patentów.

 

Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak odbyła 8 staży naukowych oraz 11 staży przemysłowych m. in.:

 1. Staż naukowy Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Olomouc, Czech Republic, 2019.07 – 08.2019
 2. Staż naukowy Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Bratislava, Slovakia, 2019.01
 3. Staż dotyczący Energetyki jądrowej w French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology (INSTN) w ramach projektu MNiSW „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego” 2015.10 – 2015.12
 4. Staż naukowy University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy, Brno, Czech Republic06.2015 – 09.2015
 5. Staż naukowy University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, Program Skills – Mentoring, Fundacji Na rzecz Nauki Polskiej2014.10 – 2015.05
 6. Top 500 Innovators Science - Management – Commercialization - trzecia edycji programu stażowo-szkoleniowego, Stanford University, USA, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013.10 – 2013.12
 7. Staż naukowo-biznesowy University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, Zarządzanie własnością intelektualną – klucz do sukcesu w relacjach nauki z biznesem Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, 2013.13
 8. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Staż naukowy w ramach projektu „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”, 2012 .02–2012.04

 

Najważniejsze Nagrody i wyróżnienia

 1. Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” Legitymacja nr 4625-54-2018, 2018, nagroda przyznana przez Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2018 
 2. Wyróżnienie w IX konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2018 w kategorii Nauka i Biznes, 2018, nagroda przyznana przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką
 3. Medal for Inventors OMPI, 2016, przyznany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej
 4. Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, 2015, nagroda przyznana przez Krajową Radę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 5. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, Polska, 2015, nagroda przyznana przez Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego
 6. Laureatka Plebiscytu Krakowianin Roku 2014 w Kategorii Nauka, 2014, nagroda przyznana przez „Dziennik Polski”
 7. ETReC Special Award, 2013, to the success of International Trade Fair Ideas – Inventions – New Products, ENVEX Young Researcher Club
 8. Stypendium naukowe dla młodych doktorów Politechniki Krakowskiej w ramach Projektu pt.: „Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”, 2013, nagroda przyznana przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki
 9. Stypendium naukowe dla młodych doktorów Politechniki Krakowskiej w ramach Projektu pt.: „Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”, 2011, nagroda przyznana przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki
 10. Małopolskie Stypendium Doktoranckie, 2008/2009, nagroda przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 11. Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, 2007/2008, nagroda przyznana przez Małopolską Fundację Stypendialną Sapere Auso
 12. Nagroda za pracę zaprezentowaną w Sesji Młodych Pracowników Nauki IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Inżynieria stomatologiczna - biomateriały" Ustroń, 2008, nagroda przyznana przez Komitet Naukowy
 13. Stypendium Naukowe Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów i uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych, 2007/2008, nagroda przyznana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 100 nagród i wyróżnień m. in. na wystawach i targach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Paryżu, Seulu, Norymberdze, Pradze i Moskwie. W latach 2008, 2012-2016 oraz w 2018 zdobyła czternaście nagród i dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków na arenie międzynarodowej.

 

Udział w zespołach eksperckich i gremiach doradczych

 1. Zespół expertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od 2018,
 2. Zespół interdyscyplinarny ds. programu "Mobilność Plus" w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015 – 2019,
 3. Zespół Ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, od 2018,
 4.  Zespół Ekspertów Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, 2018,
 5. Zespół Ekspertów Ministry of Youth, Education and Sport Czech Republic, od 2017,
 6. Zespół Ekspertów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, od 2016,
 7. Zespół Ekspertów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, od 2016,
 8. Zespół Ekspertów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, od 2013,
 9. Zespół Ekspertów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łódź, od 2016,
 10. Zespół Ekspertów w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, 2018,
 11. Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 2016 – 2019,
 12.  Rada Młodych Naukowców, 2015 – 2017, organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015, ocena wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (zwanej Nagrodą Ministra Nauki)
 14. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2014 – 2015, doradca.
 15.  Grupa Robocza ds. KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii, od 2018,
 16. Grupa Robocza Grup ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji – obszar Chemia, od 2015,
 17. Zespół Ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego, od 2015
 18. Zespół Ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, od
 19. Eksperci Ministerstwa Rozwoju, od 2015
 20. Rada Młodych Naukowców - 2013 – 2015, organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek IV kadencji.
 21. Eksperci Czech Science Foundation, od 2013
 22. Rektorska Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 2012 – 2016, Senacka Komisja ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów PK, 2008 – 2012, przedstawiciel doktorantów.

Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak prowadzi interdyscyplinarne badania w obszarze inżynierii materiałowej, nanotechnologii i biotechnologii. Celem jej działalności naukowo-badawczej jest rozwój badań dotyczących materiałów z surowców odnawialnych, kompozytów i materiałów gradientowych, nanomateriałów. Zespół, którym kieruje zajmuje się w szczególności otrzymywaniem biomateriałów hydrożelowych oraz nośników substancji aktywnej.

Była promotorem 25 prac magisterskich i ponad 40 prac inżynierskich.

Obecnie jest promotorem 4 prac doktorskich.

Od 2014 - 2019 była opiekunem  sekcji, a następnie Koła Naukowego Produktów pochodzenia Naturalnego. Pod jej opieką studenci zdobyli liczne nagrody m.in. I nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez tygodnik „Wprost” „Młodzi Zdolni 2016 - Mój pomysł dla Polski” oraz I miejsce w kategorii Innowacja i Nowe Technologie podczas Konkursu Kół Naukowych KoKoN.

Obecnie jest opiekunem Koła Naukowego Materiałów Funkcjonalnych.

 

Działalność popularyzująca naukę

Od 2015 roku jest mentorką w pierwszym w Polsce programie mentoringu kobiecego w branży technologicznej i nauce Lean in STEM. Ideą programu jest  partnerska relacja między mistrzynią (mentorką) a uczennicą (mentee), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału uczennicy. Celem długoterminowym mentoringu jest wszechstronny rozwój jednostki, pomoc w efektywnym budowaniu ścieżki kariery zawodowej i wypracowaniu satysfakcjonującej postawy wobec życiowych wyzwań. Partnerami instytucjonalnymi programu Lean in STEM jest: Ambasada USA, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz  Komisja Fulbrighta w Polsce.

Ponadto, od 2017 roku również jako mentorka aktywnie uczestniczy w programie Girls go start-up! Academy.  Jest to pierwsza w Polsce akademia start-up’owa dla kobiet. Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie TOP500 Innovators. Projekt finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017 - 2019, przyznanego Stowarzyszeniu Top 500 Innovators. Celem Projektu jest wsparcie kobiet związanych z obszarem STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w tworzeniu start-up’ów i realizacji takich przedsięwzięć w praktyce.

Od 2019 jest mentorką w programie TopMinds, jest to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach Programu mentorzy i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Zainteresowania: bieganie, nurkowanie, strzelectwo sportowe oraz triathlon. W 2018 r. zdobyła Koronę Półmaratonów Polskich, a od 2018 r. jest członkinią Krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer”. W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem oraz memetyką.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: