Agnieszka Sobczak-Kupiec

Status konta użytkownika to Zatwierdzono

Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.

Agnieszka
Sobczak-Kupiec
12 628 34 48

Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych, 2021
Profesor PK, Politechnika Krakowska, 2017
Doktor habilitowany - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2014
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań, Studia podyplomowe, 2013
Centrum Studiów Podyplomowych WSEiI w Lublinie, Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R, 2012
Politechnika Krakowska, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 2009 Studia podyplomowe
Doktor - Politechnika Krakowska, Technologia Chemiczna, 2009
Magister inżynier - Politechnika Krakowska, Technologia Tworzyw Sztucznych 2005

Jest autorem/współautorem ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym ponad 70 indeksowanych w JCR), 28 rozdziałów w monografiach, H-index 15 (Scopus), Liczba cytowań bez autocytowań ponad 800 (Scopus), 15 przyznanych patentów.

Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła 6 staży naukowych oraz 10 staży przemysłowych, m.in. na University of California Berkeley USA, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (dwukrotnie), w University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering Glasgow, Szkocja. Jest laureatką programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program Mentoring) – wizyty stażowe w University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Faculty of Pharmacy. W 2015 r. prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła we Francji 8-tygodniowy staż naukowy z zakresu energetyki jądrowej w French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA) wspólnie z French National Institute for Nuclear Science and Technology w ramach ministerialnego projektu systemowego.

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec 2021 została powołana na redaktora naczelnego czasopisma „Inżynieria Materiałowa”. Również w tym roku została powołana Zarządzeniem Rektora PK na Członka Rady Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych.

Prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec była i jest kierownikiem oraz wykonawcą kilkunastu projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków NCN, NCBR, MNiSzW, FNP. Obecnie jest członkiem Management Committee Akcji COST - CA18113 CA18113 oraz jest Liderem grupy badawczej PK w projekcie „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” POIR.04.04.00-00-16D7/18.

Gremia doradcze

1. Od 2019 członek “Assembly for the mission on cancer”, działającym przy Komisji Europejskiej, DG Research & Innovation.
2. Członek Zespołu doradczego do oceny wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących przyznania środków finansowych na realizację niektórych zadań z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki od 2019 – Zarządzenie MNiSzW z dnia 23.01.2019 r.
3. Członek Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę, Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego, kadencja: 2014-2017 i kadencja: 2017-2020.
4. Członek zespołu Ekspertów Ministry of Youth, Education and Sport Czech Republic
5. Członek zespołu expertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zespół pełni rolę doradczą w zakresie ewaluacji ex ante założeń nowo uruchamianych programów, projektów, wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorem lub stroną jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników przemysłu chemicznego – Członek sekcji nawozowej SITPChem.
7. Członek Grupy Roboczej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małoposkiego ds. Inteligentnych specjalizacji województwa małopolskiego – powołanie UCHWAŁA NR 755/15 Zarządu województwa małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji - Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.
8. Od roku 2017 członek Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS - KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty oraz była w lata 2017-2019 członkiem grupy KIS 7. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, działających przy Ministerstwie Technologii i Przedsiębiorczości.

A. Sobczak-Kupiec bierze udział jako ekspert w procesie ewaluacji wniosków w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, MCP, NCN, NCBR, NAWA, PARP, BGK, FNP, Komisji Europejskiej oraz RPO.

 

 

 1. 04.04.00-00-16D7/18 TEAM-NET „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego 2019 - 2022, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Lider grupy badawczej - Politechnika Krakowska.
 2. COST ACTION CA18113 - Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms 2019-2023, – członek Management Committee
 3. UMO-2016/21/D/ST8/01697 pt. „Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego”, 2017–2020, kierownik projektu.
 4. LIDER /037/481/L-5/13/NCBR/2014 pt. „Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia”, 2013-2018, kierownik projektu.
 5. UDA-POKL.04.01.02-00-052/12-00 pt. „Technolog chemiczny – inżynier przyszłości”, 2012-2015, kierownik projektu.
 6. 0628/IP2/2013/72 Iuventus Plus pt. „Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów”, 2013-2015, kierownik projektu.
 7. 0280/B/H03/2011/40 pt. „Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra”, 2011-2014, projekt badawczy własny, kierownik projektu.
 8. LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 pt. „Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych”, 2013-2017, wykonawca.
 9. 0489/IP3/2015/73 Iuventus Plus pt. „Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli”, 2015-2017, wykonawca.

Najważniejsze Nagrody i wyróżnienia

1. Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” Legitymacja nr 4625-54-2018, 2018, nagroda przyznana przez Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2018 - nagroda indywidualna.
2. Wyróżnienie w IX konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2017 w kategorii Nauka i Biznes, nagroda przyznana przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką.
3. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze Dyplomy i statuetki w latach 2012-2018 łącznie ponad 15.
4. Tytuł Wynalazczyni 2017 przyznawany raz na 5 lat przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny” przy wsparciu Urzędu Patentowego RP.
5. Nagroda Rektora PK za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym, 2017.
6. Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, 2015. Nagroda przyznana przez Krajową Radę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Nr 279.
7. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, 2015.
8. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego doktora habilitowanego w roku 2014.
9. Laureatka Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w kategorii Innowacyjne rozwiązanie, 2014.
10. Laureatka I edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” 2013.
11. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla autora najwartościowszych publikacji naukowych, 2012.

Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym otrzymując szereg medali i wyróżnień na najwyższej rangi międzynarodowych targach i wystawach m.in. w Paryżu, Brukseli, Warszawie, Taipei, Kuala Lumpur, Seulu, Pradze, Moskwie, Norymberdze, Zagrzebiu i innych (łącznie otrzymała ponad 100 Medali, Nagród i Wyróżnień).W roku 2013 została laureatką programu TOP 500 Innovators Science Management Commercialization. W ramach programu prof. dr hab. inż. Sobczak-Kupiec odbyła 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na jednej z najlepszych uczelni świata z rankingu szanghajskiego – na Uniwersytecie Kalifornijskim Haas School od Bouissness.

 1. Chemia
 2. Biomateriały
 3. Nowoczesne materiały dla medycyny
 4. Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych
 5. Prowadzenie prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich

prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami w tym kompozytami do rekonstrukcji tkanki kostnej, chrzęstnej i zastosowań stomatologicznych, oraz nanomateriałami m.in. do zastosowań medycznych i farmaceutycznych.  Prof dr hab. inż. Sobczak-Kupiec współpracuje z zespołami międzynarodowymi w zakresie biomateriałów, kompozytów, nanomateriałów oraz nośników substancji aktywnych, czego wynikiem są wspólne publikacje z partnerami zagranicznymi.

Działalność popularyzująca naukę

Od 2016 jest mentorką w programie Girls go start-up! Academy - akademia innowacji dla studentek i absolwentek kierunków STEM to przedsięwzięcie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Stowarzyszenia Top 500 Innovators, które jest realizowane przy współpracy z Ambasadą USA. A od 2017 jako mentor wspiera program Lean in STEM (Science, Technology, Engineering & Math), który jest wiązką rozwiązań networkingowych, inspiracyjnych i mentoringowych wspierających rozwój karier kobiecych w branży technologicznej i w nauce a od 2019 jest mentorką w programie SHESNNOVATION Academy (Fundacji Edukacyjnej Perspektywy). Prof dr hab. inż. Sobczak-Kupiec od 2012 czynnie włącza się w imprezy popularyzujące naukę: m.in. Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: