Projekt Spinaker

Tytuł projektu: GEOPOLYMERS – summer school

Numer projektu: PPI/SPI/2020/1/00070

Nazwa programu: SPINAKER NAWA – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Czas trwania: 2021-10-01 – 2023-08-31

Źródło finansowania: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Kwota przyznanego finansowania: 368 135 PLN

 

Kierownik projektu:

  • Dr inż. Marek Nykiel
  • Dr inż. Barbara Kozub (z-ca kierownika)

Koordynator projektu:

  • Dr inż. Izabela Pietryka

 

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest adaptacja istniejącego programu kształcenia – szkoły letniej GEOPOLIMERY 2019 do wymagań intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem jego umiędzynarodowienia, tj. uaktualnienia programu w języku angielskim oraz umożliwienia realizacji w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning). Dodatkowo w ramach projektu zaplanowane zostały działania związane z rekrutacją uczestników programu oraz realizacją dwóch edycji szkoły letniej dla łącznie 48 studentów i doktorantów z ośrodków zagranicznych. Szkoła letnia będzie realizowana w okresie 2 tygodni, a jej program będzie obejmował 64 godziny dydaktyczne. Udział w szkole letniej zapewni możliwość uzyskania punktów ECTS. Program zawiera zarówno moduły specjalistyczne, jak i elementy popularyzujące kulturę polską i promujące Polskę jako kraj atrakcyjnych możliwości edukacyjnych. Program będzie umożliwiał korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez odpowiednio dopasowaną infrastrukturę, którą dysponuje Wnioskodawca – PK.

 

Główne planowane rezultaty opisanych działań to:

– realizacja 2 edycji szkoły letniej geopolimery w 2022 i 2023 roku w formule blended learningu,

– zakup oprogramowania i infrastruktury do zajęć zdalnych,

– zaktualizowane i zweryfikowane programu w/w szkoły letniej w języku angielskim,

– zaangażowanie wykładowców z zagranicy realizujących zajęcia w ramach szkół letnich,

– podniesienie kompetencji studentów i doktorantów z zagranicy.

 

W związku ze zrealizowanymi w ramach projektu Wnioskodawca – PK spodziewa się korzyści oraz długofalowych efektów oddziaływania Projektu, w postaci:

– kontynuowania działania szkoły letniej GEOPOLIMERY w formule blended learningu w kolejnych latach;

– zwiększenia rozpoznawalności kierunku inżynieria materiałowa realizowanego na PK jako atrakcyjnej możliwości edukacyjnej i zwiększenia zainteresowania studentów i doktorantów z zagranicy pobytami na PK, w ramach wymiany bilateralnej, programu ERASMUS+ i innych programów stypendialnych;

– budowania rozpoznawalności PK jako ośrodka wiodącego w zakresie badań nad materiałami geopolimerowymi wśród naukowców rozpoczynających karierę i zwiększenie rozpoznawalności Krakowa jako silnego ośrodka akademickiego.


Zobacz nas na Facebooku

O INSTYTUCIE
DLA KANDYDATA
DLA STUDENTA
DLA PRZEMYSŁU
POZOSTAŁE

FOLLOW US: